آموزش زبان چینی

زبان چینی یا درست تر زبان‌های چینی بخشی از خانواده زبان‌های سینی-تبتی را در بر می گیرند. زبان مادری کمابیش یک پنجم مردم گیتی یکی از گونه های زبان چینی است. این زبان در خود زبان چینی و سرزمین چین به نام های جُونگ ون (中文، Zhōngwén)که برای نامیدن زبان نوشتاری بکار می‌رود. همچنین، هان یو (汉语/漢語، Hànyǔ)و هوَیو (华语/華語، Huáyǔ) نامیده می‌شود. زبان بنیادین و آیین مند(= رسمی) در سرزمین چین، چینی ماندارین یا پوتونگ هوا می‌باشد.