دانشپایه ها

classroom

برای نامنویسی در دانشپایه (کلاس) های برروی خط (=آنلاین) از درخواست نامه  زیر سود برید. استاد جاوید شاه زرگر پاسخگو خواهد بود. به درخواست نامه های نیمه کاره (=ناقص) پاسخی داده نمی شود. سپاسگزارتان.

درخواست نامه 


  سن
  زیر 1920 - 2526 - 3031 - 35بالای 35

  زمان پیشنهادی برای گفتمان
  8 - 1215 - 1718 - 22

  پیشه
  دانشجوپیشه داربیکار  گام آموزش
  فشردهتنداستانداردکند

  دانش کنونی شما از زبان دلخواهتان
  چیزی از زبان نمیدانمآماتوربینابیننمی دانم

  آخرین کوشش برای یادگیری زبان دلخواه تان
  هرگزکمتر از دو سال پیشبیش از دو سال پیش

  NGU