آموزش زبان دانمارکی


دانمارکی
(به دانمارکی: Dansk) یک زبان ژرمنی اَپاختری (=شمالی) و شاخه‌ای از ژرمنی و زبان‌های آریایی (هندواروپایی) است. نزدیک به ۶میلیون تن، که بیشتر در دانمارک زندگی می‌کنند، بدین زبان سخن می‌رانند. همچنین، ۵۰ هزار دانمارکی در بخش‌های اَپاختری شلسویگ-هولشتاین در کشور آلمان به این زبان سخن می‌گویند. همچنین، دانمارکی در سرزمین‌های خودمختارِ گرینلند و آبخست های(=جزایر) فارو زبان آیین مند(= رسمی) است. در ایسلند، دانمارکی را در کنار زبان انگلیسی به‌پاژنام (=عنوان) یک زبان بیگانه در آموزشگاه ها(=مدرسه ها) آموزش می‌دهند (اگرچه، گاه نروژی یا سویدی جایگزین دانمارکی می‌شود). در آمریکای اَپاختری و نیمروزی (=جنوبی)، در کشورهای آرژانتین، استانهای یکپارچه (=ایالات متحدهٔ ) آمریکا و کانادا، انجمن‌های دانمارکی‌زبان، پویا هستند. دانمارکیِ نوین به‌سوی سادگیِ آوایی گرایش دارد، تا از این راه، آموختن و پیشرفت در این زبان برای بیگانگان ساده‌تر شود.

images