آموزش زبان برتون

زبان برتون از خانواده زبان‌های سلتی است که در منطقه بریتانی در اَپاختر باختری (=شمال غربی) کشور فرانسه بدان سخن می گویند. زبان برتون از شاخه زبان‌های برتونی است که از گروه زبان‌های سلتی بریتانیایی کهن زاده شده‌ است. زبان برتون بدستیاری (=بدست) برتون‌ها در دوره (=عصر) آهن با (=توسط) کوچندگان از بریتانیا به ناحیه آرموریکا (شمال غرب فرانسه) آمده‌است. زبان برتون همانند دیگر زبان‌های برتونی مثل ولزی و کرونی جزء زبان‌های سلتی جزایر بریتانیا محسوب می‌شود.