اردشیر Ardashir

Image result

 نام اردشیر از دو پاره ارد و شیر می باشد. ارد در زبان اوستایی اَرتَ به چم “داد و نظم و قانون” و شیر از “خشَثرَ” به چم ” پادشاهی، شهریاری” بوده است که بر رویهم به چم “کسی که از روی داد شهریاری می کند” است. در نوشته های پهلوی به گونه ” ارتخشیر” آمده است. نمونه ها در ماهروز(=تاریخ) ایران می توان به شاه شاهان اردشیر یکم هخامنشی و اردشیر پاپکان ساسانی نام برد.

 

Way to say it

اینگونه گفته می شود

Langauge  زبان

اَرتَه خشَثْرَه

Arta-xshthara

Avestan

 

اَرتَه خشَثْرَه

Old Persian

ارتخشیر
Artaxshir

Pahlavi

اردشیر (=Ardashir)

Persian