آموزش زبان ژاپنی

Japan_kimono

زبان ژاپنی (به ژاپنی: 日本語، نیهونگو)، زبان مردم ژاپن و زبان آیین مند (=رسمی) کابینه (=دولت) ژاپن است که بدستیاری کمابیش ۱۳۰ میلیون تن سخن گفته می‌شود.

سامانه نوشتاری ژاپنی از سه دسته واج آوا به نام های هیراگانا (平仮名) و کاتاکانا (カタカナ) و روماجی (ローマ字) و واژه‌نگارهای کانجی (漢字) تشکیل شده است. از هیراگانا و کاتاکانا با پاژنام (عنوان)فراگیرتر کانا نام برده می‌شود. کانجی به راستی همان بند واژه های (=حروف) چینی برگرفته از سامانه نگارشی چینی است که بیشتربرای نوشتن واژه هایی که از زبان چینی وارد ژاپنی شده‌اند،کاربرد دارد. بر پایه برخی از واژه های کانجی، نویسه ای (= الفبایی) به نام هیراگانا نوآوری شده‌است که بیشتر برای نوشتن واژه های بنیادین ژاپنی بهره برداری می شود. نویسه دیگری نیز به نام کاتاکانا هست که برای نوشتن واژه های وارد شده به ژاپنی از زبان های بیگانه مانند زبان انگلیسی و دیگر زبان‌ها سود برده می شود. هرچند، برخی از حروف هیراگانا با کاتاکانا یکی است. از هیراگانا و کاتاکانا برای بیان چگونگی ادای (=تلفظ) کانجی هم سود برده می شود (فوریگانا). استفاده از حروف لاتین برای نوشتن واژه های ژاپنی نیز رواگ (=رایج) است و به آن روماجی گویند.

  ghori