آموزش زبان فنلاندی

finnish33

زبانِ فَنلاندی (به انگلیسی: Finnish language) (به فنلاندی: Suomi، تلفظ: سوئُمی) زبانی است که ۹۲ درسد فنلاندی‌ها و گروه های فنلاندی در برون از فنلاند بدان سخن می‌گویند. همچنین، این زبان، زبان آیین مند (=رسمی) کشور فنلاند و زبان آیین مند گروه های کوچک  در سوید و نروژ می‌باشد.

فنلاندی از خانواده زبان‌های فین‌واوگری و از دید گونه‌شناسی میان زبان‌های صرفی و زبان‌های پیوندی جای می‌گیرد. در این زبان نام‌واژگان، زاب(= صفت‌)ها، ضمیرها، کارواژگان و شمارگان وابسته به نقش شان در جمله صرف‌شده و تغییر می‌پذیرند.