آموزش زبان تاگالوگ

 زبان تاگالوگ یکی از کرامند (=مهم)ترین زبان‌های مردم فیلیپین و پایه زبان ملی این کشور است و از خانواده ی زبان‌های آسترونزیایی است. تاگالوگ در خانواده زبان‌های مالایی پولینزی جا می‌گیرد و در چند سده اخیر واژه‌های بسیاری نیز از اسپانیایی به آن وارد شده‌اند.

زبان مادری نزدیک به ۲۲ میلیون فیلیپینی است و کمابیش ۹۰ میلیون تن نیز این زبان را می‌دانند. تاگالوگ به همراه زبان انگلیسی زبان آیین مند (=رسمی) کشور فیلیپین و زبان بنیادین رادیو و تلویزیون و آموزشگاه های این کشور است.

در نخستین دستور بنیادین (=قانون اساسی) فیلیپین (برنهاده (=مصوب) سال ۱۸۹۷ ترسایی(=میلادی) برابر با ۱۲۷۶ خورشیدی) تاگالوگ به پاژنام (=عنوان) زبان آیین مند کشور گزینش شد اما در ۱۹۳۵ زبان‌های اسپانیایی و انگلیسی جایگزین آن شدند. انجمن (=شورای) ملی زبان فیلیپین دو سال دیگر تاگالوگ را به پاژنام زبان پایه برای برپایی  و  فرآیش (=تکامل) زبان ملی گزینش کرد که از سال ۱۹۳۹ ترسایی به زبان فیلیپینی نامور شد.

فرهنگستان ملی زبان بازیابه (=مرجع) آیین مند نوسازی زبان تاگالوگ برای گزینش دستور زبان و واژه‌گزینی است. در پهلوی آن، انجمن دانش نیز کار یافتن برابری برای واژگان دانشورانه (=علمی) را انجام می‌دهد.