آموزش زبان ایرلندی

زبان ایرلندی (به ایرلندی: Gaeilge، تلفظ: گِلیه) یکی از زبان‌های سلتی است که در ایرلند بدان سخن می‌گویند. اگرچه زمانی همه آبخوست (=جزیره) ایرلند بدین زبان سخن می‌راندند ولی امروزه این زبان به گونه زبان بخش کوچکی از مردمان آن سامان درآمده است. با این همه، دولت جمهوری ایرلند پشتیبان این زبان به پاژنام(= عنوان) زبان آیین مند(= رسمی) کشور و یکی از زبان‌های آیین مند انجمن(= اتحادیه) اروپا است. همچنین، این زبان زبان آیین مند ایرلند شمالی شناخته‌می‌شود.

شمار کسانی که در جاهای ایرلندی نشین زبان مادریشان ایرلندی‌است میان ۷۰۰۰۰ تا ۸۳۰۰۰ تن برآورد می‌شود. با این همه، این زبان برپایه سرشماری‌ها و برآوردها ۳۸۰هزار گویشور دارد.