آموزش زبان اسپانیایی

زبان اسپانیایی (اسپانیولی) یا کاستیلی زبانی از خانواده ی زبان‌های رومی و یکی از پُرگویش‌وَرترین زبان‌های گیتی است. برپایه آمار سال ۲۰۱۴ ترسایی، زبان اسپانیایی با ۴۷۰ میلیون تن گوینده به پاژنام (=عنوان) زبان مادری، دومین زبان پرسخنگوی جهان است.

در سال ۱۹۹۹، اسپانیایی، زبان مادری ۳۵۸ میلیون تن و رویهمرفته دارای ۴۱۷ میلیون سخنور بوده‌است. در حال حاضر این آمار به ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون تن فزونی یافته است. در استانهای یکپارچه آمریکا (=ایالات متحده) کمابیش ۱۶ درسد شمارمردم (=جمعیت) به زبان اسپانیایی گپ می زنند. از اینرو، زبان اسپانیایی زبان دوم دراستانهای یکپارچه آمریکا است.

Cervantes

آزمون زبان اسپانیایی DELE (دله)

آزمون اسپانیایی DELE   (Diplomas de Espanol Como lengua extranjera) دربرگیرنده کسانی است که زبان اسپانیایی زبان مادری آنها نبوده و زبان دوم آنها شمرده می‌شود. گواهینامه DELE میزان خبرگی زبان آموزان به زبان اسپانیایی را نشان می دهد که توسط موسسه سروانتس (از سوی وزارت آموزش پرورش، فرهنگ و ورزش اسپانیا) به زبان آموزان پیشکش می‌گردد.

پایه های گوناگون آزمون اسپانیایی DELE

آزمون اسپانیایی DELE به شش پایه گونه گون بخش بندی شده است و این پایه ها ازسوی انجمن اروپا(CEFR) پذیرفته شده است.گواهینامه DELE نه تنها مورد پذیرش کانون های آموزشی است بلکه برای کسانی که می خواهند در کار خود پیشرفت کنند هم ارزشمند است.  پایه های گوناگون این آزمون اسپانیایی در زیر آورده شده اند:

پایه DELE A1:

گواهینامه مناسبی برای کسانی است که اسپانیایی خود را آغازیدند. دارای دو بخش است و برای پذیرش در پایه DELE A1 باید در هر دو بخش نمره مورد نظر را بدست آورد . بیشینه نمره  100 و کمینه نمره پذیرفتنی 30 است.

 • بخش نخست: بخش دریافت نوشته (=درک مطلب) و نوشتاری که به ترتیب 45 و 30 دقیقه است.

 • بخش دوم: زبردستی (=مهارت) شنیداری (20 دقیقه) و زبردستی سخن گویی (15 دقیقه)

پایه :DELE A2

مناسب برای زبان آموزانی است که میتوانند به گونه ساده و آغازین از خواسته و اشتیاق خود، درباره خانواده و دیگر پرسمان ها سخن بگویند و ازگزاره های ساده سود برند.  دارای 2 بخش است:

 • مرحله اول: دریافت نوشته 60 دقیقه و بخش نوشتاری 50 دقیقه

 • مرحله دوم: بخش شنیداری 35 دقیقه و بخش شفاهی 15 دقیقه

پایه DELE B1

 • درک فراگیر (=کلی) نوشتارهای گونه گون در باره پرسمان های گوناگون

 • رویارویی با چالش هایی که شاید هنگام کاربرد زبان اسپانیایی در رهسپار (=مسافرت) به کشورهای اسپاتیایی زبان رخ می دهد.

 • نوشتن نوشتارهای ساده درمورد پرسمان های گونه گون

 دارای 2 بخش است و برای پذیرش در این آزمون باید نمره 60 از 100 گرفت:کمینه 30 نمره از 50 نمره در هر بخش.

 • بخش نخست : درک مطلب 70 دقیقه و بخش شنیداری 40 دقیقه.

 • بخش دوم: بخش نوشتاری 60 دقیقه و بخش گفتاری 30 دقیقه.

پایه DELE B2

این آزمون اسپانیایی برای کسانی مناسب است که زبردستی های زیر را دارا باشند و به راستی در پایه پیشرفته قرار دارند.

 • دریافت نوشته های گوناگون و پیچیده در باره پرسمان های گوناگون

 • سخنگویی و آغاز گفت و گو با مردم بومی و نمایش چیرگی در هنگام گپ زدن

 • ساخت و نوشتن نوشتاری گوناگون و پشتیبانی از باور و دیدگاه خود

 دارای 2 بخش است:

بخش نخست: دریافت نوشته 60 دقیقه و بخش شنیداری 40 دقیقه.

بخش دوم: بخش نوشتاری 80 دقیقه و بخش گفتاری 60 دقیقه

پایه DELE C1

برای پذیرش در آزمون DELE C1 باید در هر بخش کمینه 30 نمره گرفت و بیشینه  نمره  100 است.

 • بخش نخست : خواندن 90 دقیقه و آمیزش زبردستی  شنیداری و دریافت نوشته 80 دقیقه.

 • بخش دوم: زبردستی شنیداری 50 دقیقه و آمیزش زبردستی دریافت نوشته و گپ زدن  20 دقیقه (20 دقیقه هم زمان آمادگی برای امتحان).

پایه DELE C2

دارای  3 بخش است:

 • آزمون نخست: کاربرد زبان، بخش نوشتاری و شنیداری (105 دقیقه).

 • آزمون دوم: آمیزش دریافت نوشته و شنیداری و نوشتاری (150 دقیقه).

 • آزمون سوم: دریافت نوشته و بخش گفتاری 20 دقیقه و (30 دقیقه هم زمان آمادگی).

lectura

Spain