آموزش زبان آلمانی

 CC

زبان آلمانی از زبان‌های آریایی (هندواروپایی ) و هموند (=عضوی) از شاخه ی باختری(= غربی) خانواده ی زبان‌های ژرمنی است که زبان‌های انگلیسی، سویدی، نروژی، هلندی، فریسی، ییدیش و دانمارکی نزدیکی با آن دارند.

Testdaf3

آزمون زبان آلمانی به پاژنام زبان بیگانه (TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache

این آزمون برای کسانی است که مایلند برای دانشجو شدن در آلمان گام برداشته و یا نیاز به نشاندادن گواهی بر دانش زبان آلمانی دارند.

نتایج آزمون به پایه های زیر دسته بندی می شود:

پایه آزمون داف 5 (TDN 5)

پایه آزمون  داف 4 (TDN 4)

پایه آزمون داف 3 (TDN 3)

این دسته بندی برابر با B 2.1 تا C.1.2  چهارچوب میانوند گزینش شده برای زبان های اروپا است.

lesen

German monu