قيصر،ريشه واژه، ريشه لغت، پارسي، فارسي، اوستايي، پهلوي،انگليسي، لاتين،

دسامبر 22, 2017

قیصر ‍Caesar

واژه ای ایرانی به ریخت “کی سر” به چم «سرشاهان» یا «شاه شاهان» بوده است که به زبان های دیگر رفته است: لاتین Caesar ، زبان […]