اردشير، ريشه واژه، ريشه لغت، پارسي، فارسي، اوستايي، پهلوي،انگليسي، لاتين،

دسامبر 26, 2017

اردشیر Ardashir

 نام اردشیر از دو پاره ارد و شیر می باشد. ارد در زبان اوستایی اَرتَ به چم “داد و نظم و قانون” و شیر از “خشَثرَ” […]