ﺩﺭﻭﺩ Duroud/Hello

واژه‌ای از زبان اوستایی کهن ایرانی به ریخت “دروَته” و “دروسته” که در زبان پهلوی “دروته” به “دروست” دگرگون یافت. ایرانی‌ها به هنگام دیداربا یکدیگر و به‌دور از هر جنگ و صلحی یکدیگر را با گفتن درود می ستایند. در گذشته، مردم هنگام احوال‌پرسی می‌گفتند”از درستی تو”؟ یا “درستی”؟ آیا حالت خوب است؟ سلامت و تن درستی تو؟ این واژه در زبان روسی به “اِزدراستی تی”здравствуйте دگرگون شده است که برای سلام و احوالپرسی و سلامت جویی به‌کار می‌رود.