کهربا Amber

واژه ای ایرانی به ریخت “کاه رُبا” که به شیره ی سنگ شده و شکننده ی گیاهی گفته می شده که از تیره کاج های دوران بسیار کهن در زبان ما به کار می رفته است و ویژگی آن این است که هرگاه آن را به پارچه ای بمالند، خرده های کاه و کاغذ را به خود می کشد.