نیروانا Nirvana

واژه ای از زبان سانسکریت (निर्वाण) است که “نی” به چم “بدون ،نیست” ، “وا” به چم “وزیدن باد” (باد در زبان پهلوی «وا» و در زبان اوستایی «وای») و “نا” پسوند سازنده وجه زابی (= اسم مفعول) است.