ناب Pure

واژه ای که از زبان اوستایی بدست آمده است که نخست در این زبان به ریخت “مَذو اَناپَ” بوده که از آمیزش «مَذو» به چم«انگبین» + اَن ( نای کننده=منفی کننده به چم «بی») + آپَ (=آب) می باشد. بنابراین، “انگبین بی آب” را گویند.