مسیح Jesus/Christ

مسیح به زبان اِبری یا عبری  מָשִׁיחַ (ماشیاه) و به سریانی: ܡ ܫ ܝ ܚ ܐ (مِشی هَ) است که در زبان یونانی به “خریستوس Χριστός” یا کریستوس دگرگون یافته است.اما چم (=معنی) آن به کسی گویند که با روغن سپنتا (=مقدس) پسوده (=مسح) شده‌ است. ترسایان (= مسیحیان) باورمندند که او پسر خدا بوده و زنده است.