مادر Mother

این واژه در هر دو زبان اوستایی و سانسکریت (= ماتَر) خوانده می شود که (ما) به چم افزودن و زایش است و (تر) پسوند کننده کار است. در زبان پهلوی (ماتر، مات و مام) گویند که در پارسی به (مادر) دگرگون یافته است.

همین واژه می باشد که به بسیاری از زبانهای دیگر آریایی رفته است.  مانند: هندی माता(=ماتا) و मां (=مان)، گجراتی માતા (=ماتا) و મધર (مادهارا) ، اردو ماں (=مان)، Mama ، اوکرایینی мати (=ماتی)، اسلووانی mati (=ماتی)، بلاروس маці (=ماتسی)، دانمارکی ، نروژی و سویدی mor ، هلندی moeder ، چک و اسلوواکی matka ، رومانیایی Mamă (=مامِ)، کروواتی، مقدونی و بوسنیایی majka (=مایکا)، بولگاری майка (=مایکا)، ییدیش מוטער (=موتر)،  ، آفریقایی moeder

 

Way to say it

اینگونه گفته می شود

Aryan Languages

ماتَر

Avestan

Old Persian

 ماتر

Pahlavi

 مادر

Persian

 मातृ

(= ماتَر)

Sanskrit

 Μητέρα

(=میتِرا)

Greek

 Mater

Latin

 

Other Aryan Languages

 Mutter

German

 Mère

French

 Madre

Spanish

 Madre

Italian

mother

English

 Mãe

Portugese

 мать (=مات)

Russian

 մայր

(=مایر)

Armenian

 אִמָא (=اما)

Hebrew

 أم

Arabic

 

Non-Aryan Languages

 妈妈 (=ماما)

Chinese

Japanese

 어머니
(=eomeoni)

Korean

Turkish