شیون The Wailing

در زبان اوستایی «خشی یا خشیو» و در پهلوی “شیپ یا شیپ ون” و در پارسی امروزی «شیون» به کار می رود. در زبان ارمنی «شیونگ» گویند.