خوزستان Khuzestan

خوز در زبان پارسی کهن و میانی به چم «شکر» امروزین بوده است. واژه خوز را تازیان به زبان خود بردند و همانند دیگر واژه های پارسی، آن را دگرگون کرده «هوز» نامیدند و به مردم ماندگار در این استان نیز «هوز» می گفتند و شمارگان آن را “اهواز” می نامیدند.