بودجه Budget

انگار در پایان دوره قاجار به زبان پارسی راه یافت. Budget انگلیسی از Budgette فرانسوی باستان است. در آغاز، در زبان انگلیسی به «کیسه ی خزانه دار» گفته می شده است. در آینده (=بعدها)، گزارش سالانه ی نهش (=وضع) پولی Opening of Budget (= باز کردن کیسه) خوانده شد و از اینجا Budget به چم « گزارش سالانه ی نهش پولی» به کار رفت.