اَرْوَند Arvand

این واژه نام پهلوی «دجله» است که خود واژه دجله نیز اَربی شده نام «تیگره» اوستایی است که به چم تیز رو، تیزرونده یا اروند گویند.