آرش Arash

این واژه در زبان اوستایی به گونه “اِرِِخشَ” آمده است که به چم “درخشنده” است. آرش نام پهلوانی کماندار ازلشکر مینوچهر پیشدادی. در اوستا، یشت آمده: « ماتیشتر (=تیر) ستاره ی زیبا و فرهمند را می ستاییم و به جانب دریای ووروکش به همان تندی حرکت می کند که تیر از کمان اِرِخش (=آرش) سخت کمان، آن آریایی که از همه ی آریاییان سخت کمان تربود، از کوه خشوثه (=البرز) به کوه خونونت تیر انداخت. »