آتوسا Atossa

Atosa

این واژه در زبان پارسی باستان “اوتئوسه” و در زبان اوستایی به ریخت “هوتئوسا” درآمده است که درزبان پهلوی“هوتوس” و در زبان پارسی  “آتوسا” می گویند. این واژه در زبان یونانی به ریخت “آتوسا” در آمد.

هوتئوسا اوستایی، نام دختر کورش بزرگ ، شاه شاهان، بود که به دو بخش “هو” به چم “نیک” و “تئوسا” به چم “ساق های فربه” می باشد که با هم به چم “دارنده ی ساق های خوپ فربه” است. در زبان انگلیسی کهن þeoh (=تئو) که در زبان انگلیسی نوین به thigh (ران) دگرگون شده است. در زبان‌ آلمانی کهن dioh (=دیهو) ، هلندی dij که از ریشه تئو به چم “فربه ” می باشند.

Atossa (Persian: آتوسا‎) is a Persian female name commonly found in Iranians. Alternative spellings are: Atusa, Atousa, or Atossa. She was an Achaemenid empress and daughter of Cyrus, the Great, and Cassandane. She lived from 550 BC to 475 BC.

Atossa (550 av. J.-C. – 475 av. J.-C.1), princesse de sang, est la fille de Cyrus le Grand et l’une des impératrices-mères de la dynastie des Achéménides.

Atosa o Atossa (versión griega del persa antiguo Utauθa, y éste del avéstico Hutaosā) fue una reina consorte de Persia (550-475 a. C.).

Atossa (altgriechisch Ἄτοσσα, altpersisch Hutausā/Hutauthā; 550 v. Chr.;  475 v. Chr.) war die älteste Tochter von Kyros II. und der Kassandane; ihr Name bedeutet „Gutes schenkend“.

Atossa (آتوسا in persiano moderno; 550 a.C. – 475 a.C.) era la figlia di Ciro il Grande.

Атосса (др.-греч. Ἄτοσσα, от древнеперсидск. Utauθa, авестийск.: Hutaosā около 550 до н. э. — около 475 до н. э. или 515 до н. э.) — представительница династии Ахеменидов, дочь Кира II и Касанданы; жена царей Камбиса II, Гауматы и Дария I. Её имя означает «Одарённая добром».